მომსახურება

– ტრანსპორტირება და საბაჟო მომსახურება

– ინსტალაცია

– საგარანტიო მომსახურება

– ავეჯის გადატანა და რეკონფიგურაცია

– ავეჯის რემონტი და რესტავრაცია

– დროებითი ავეჯის მიწოდება

– დასაწყობება